ಕಾಕೋಟುಪರಂಬು G P

Kakotuparambu: ನನ್ನ ಅಧಿಕಾರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಬದಲಾವಣೆ ತರಬೇಕು ಎಂಬ ಹಂಬಲವಿದೆ - ಮೇವಡ ಗಿರೀಶ್ ಬೋಪಣ್ಣ

Kakotuparambu: ನನ್ನ ಅಧಿಕಾರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಬದಲಾವಣೆ ತರಬೇಕು ಎಂಬ ಹಂಬಲವಿದೆ - ಮೇವಡ ಗಿರೀಶ್ ಬೋಪಣ್ಣ ( ಮೇವಡ…

Load More
That is All