ಅಭಿಮತ

ಒಂದು ಹ್ರದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ; ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಎ.ಕೆ.ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕುಟುಂಬ ಒಂದಾಯಿತೆ?

ಒಂದು ಹ್ರದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ;  ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಎ.ಕೆ.ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕುಟುಂಬ ಒಂದಾಯಿತೆ? ಬದ್ಧ ವೈರಿಗಳು ಎಂದೆ ಜಿಲ್ಲ…

ಆರಾಮವಾಗಿರಿ, ಭಯ ಬೇಡ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಭೂ ವಿಜ್ಞಾನಿಯೊಬ್ಬರ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಸುಳ್ಳಾಗಬಹುದೆ ?!!!

ಆರಾಮವಾಗಿರಿ, ಭಯ ಬೇಡ ಎಂದು  ಹೇಳುವ ಭೂ ವಿಜ್ಞಾನಿಯೊಬ್ಬರ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಸುಳ್ಳಾಗಬಹುದೆ ?!!! ( ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ )…

Load More
That is All