ಮನರಂಜನೆ

“ಕಾಂತಾರ” ಸಿನಿಮಾದ ವೈಶಿಷ್ಟವೇ ಬೇರೆ. ಅದರಿಂದಲೇ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಜಗತ್ತನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ.

“ಕಾಂತಾರ” ಸಿನಿಮಾದ ವೈಶಿಷ್ಟವೇ ಬೇರೆ. ಅದರಿಂದಲೇ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಜಗತ್ತನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ. ಭಾಷೆ-ಆಚಾರ-ವಿಚಾರ-ಧರ್ಮವನ್ನು…

ದಸರಾ ನೆನಪಿಸಿದ ಗಣೇಶ ವಿಸಜ೯ನೋತ್ಸವ.. !!! ಮಡಿಕೇರಿ ಜನತೆಯ ಪರವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಟೀಮ್ ಶಾಂತಿನಿಕೇತನ....

ದಸರಾ ನೆನಪಿಸಿದ ಗಣೇಶ ವಿಸಜ೯ನೋತ್ಸವ.. !!! ಮಡಿಕೇರಿ ಜನತೆಯ ಪರವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಟೀಮ್ ಶಾಂತಿನಿಕೇತನ....  ಪ್ರತ…

Load More
That is All