ಬಲ್ಲಮಾವಟಿ G P

ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಆಡಳಿತ ವ್ಯಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಜನರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯು ಅಷ್ಟೇ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ; ಮಣವಟ್ಟಿರ ಎನ್‌.ಕುಶಾಲಪ್ಪ (ಹರೀಶ್‌)

ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಆಡಳಿತ ವ್ಯಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಜನರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯು ಅಷ್ಟೇ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ; ಮಣವಟ್ಟಿರ ಎನ್‌.…

Load More
That is All