ಚೆಟ್ಟಳ್ಳಿ G P

ಸಹಕಾರಿಗಳಿಂದಲೇ ಚೆಟ್ಟಳ್ಳಿ ಸಹಕಾರಸಂಘ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ; ಬಲ್ಲಾರಂಡ ಮಣಿ ಉತ್ತಪ್ಪ

ಸಹಕಾರಿಗಳಿಂದಲೇ ಚೆಟ್ಟಳ್ಳಿ ಸಹಕಾರಸಂಘ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ; ಬಲ್ಲಾರಂಡ ಮಣಿ ಉತ್ತಪ್ಪ ಚೆಟ್ಟಳ್ಳಿ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ…

ಚೆಟ್ಟಳ್ಳಿಯ ಮೋದಿ ಭವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅರೆಭಾಷೆ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಾರಂಭ

ಚೆಟ್ಟಳ್ಳಿಯ ಮೋದಿ ಭವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅರೆಭಾಷೆ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಾರಂಭ ಭಾಷೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಮಾಜ ಉಳಿಯಲು ಸಾ…

ಚೆಟ್ಟಳ್ಳಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ದ್ವಿತೀಯ ವರ್ಷದ ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿ ಪೂಜೆ ಹಾಗೂ ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ಚೆಟ್ಟಳ್ಳಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ದ್ವಿತೀಯ ವರ್ಷದ ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿ ಪೂಜೆ ಹಾಗೂ ಭ…

ಚೆಟ್ಟಳ್ಳಿ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿ ಹಬ್ಬದ ಅಂಗವಾಗಿ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ಚೆಟ್ಟಳ್ಳಿ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿ ಹಬ್ಬದ ಅಂಗವಾಗಿ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಚೆಟ್ಟಳ್ಳಿ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸ…

ಚೆಟ್ಟಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವಿರುದ್ಧ, ಚೆಟ್ಟಳ್ಳಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

ಚೆಟ್ಟಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವಿರುದ್ಧ, ಚೆಟ್ಟಳ್ಳಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಚೆಟ್ಟಳ್…

Load More
That is All