ಅರ್ವತೋಕ್ಲು G P

ಬೊಟ್ಟಿಯತ್ ಮೂಂದ್ ನಾಡ್ ಕೈಮುಡಿಕೆ ಪುತ್ತರಿ ಕೋಲ್ ಮಂದ್ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸಲು ತಕ್ಕಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ತಿರ್ಮಾನ

ಬೊಟ್ಟಿಯತ್ ಮೂಂದ್ ನಾಡ್ ಕೈಮುಡಿಕೆ ಪುತ್ತರಿ ಕೋಲ್ ಮಂದ್ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸಲು ತಕ್ಕಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ತಿರ್ಮಾನ ಈ ಬಾ…

"ದೇವಮಕ್ಕಡ ಬಾಣೆ ಕೋಲ್ ಮಂದ್"ನಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತ್ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಹಾಗೂ ನಾಡಿನವರ ವಿರೋಧ

ಕುಂದಾ ಸಮೀಪದ ಬೊಟ್ಟಿಯತ್ ನಾಡ್ "ದೇವಮಕ್ಕಡ ಬಾಣೆ ಕೋಲ್ ಮಂದ್"ನಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತ್ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ನಿರ್ಮಾ…

Load More
That is All