ನೆಲ್ಲಿಹುದಿಕೇರಿ G P

ನೆಲ್ಲಿಹುದಿಕೇರಿಯಲ್ಲಿ“ವಿಶ್ವ ರಕ್ತದಾನಿಗಳ ದಿನಾಚರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಗೂ “ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ”

ನೆಲ್ಲಿಹುದಿಕೇರಿ ಯಲ್ಲಿ“ವಿಶ್ವ ರಕ್ತದಾನಿಗಳ ದಿನಾಚರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಗೂ “ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ”  ಮಡಿಕ…

Load More
That is All