ಕವನ

ಆಗಮನ ನಿರ್ಗಮನ ದಾಖಲೆ

ಆಗಮನ ನಿರ್ಗಮನ ದಾಖಲೆ (ಕವನ) ಬಂದಿದ್ದರು ಅವರು ಅಂದು ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ ಮನದಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಾಗಿಯೇ ದಾಖಲಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ …

ವಿಶ್ವ ಮಾನವ - (ಕವನ)

ಕವನ ರಚನೆ: ಮೂಟೇರ ಕೆ. ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಓಂ, ನಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಮೋಧೀಜೀ ಸಂಶಯವೇ ಇಲ್ಲ ನೀವೇ..! ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂದಿಜೀ..…

Load More
That is All